Műszaki vezetés

Műszaki vezetés


Főszabály szerint minden építkezés esetén, a jogszabályban foglalt kivételektől eltekintve, meg kell bízni egy felelős műszaki vezetőt. A felelős műszaki vezetőt a kivitelező bízza meg, s így a műszaki vezető a kivitelező érdekeit – mind szakmai mind anyagi – képviseli munkája során.

Gyakorlatilag a műszaki vezető egy irányító szerepkört tölt be, azaz az építési munkaterületen figyelemmel követi és irányítja az építési – szerelési munkákat.

A felelős műszaki vezető szerepvállalásának mértéke a kivitelezővel való megállapodásától függ.
Az építési szerződésben vállalt kivitelezéshez kötődő építőipari tevékenységeket úgy irányítja és szervezi a felelős műszaki vezető, hogy a végrehajtás szakmailag kifogástalan és a kivitelező számára gazdaságilag is eredményes legyen.

A felelős műszaki feladatait részletesen tartalmazza, az un. Kivitelezési kódex, azaz a 191/2009. (IX. 15.) számú Kormány rendelet:

 • az építési-szerelési munkára vonatkozó jogszabályok (szakmai és minőségi követelmények), munkavédelmi, tűzvédelmi, környezetvédelmi, műemlékvédelmi, természetvédelmi, közegészségügyi és más kötelező hatósági előírások, továbbá az építésügyi hatósági (létesítési) engedélyek betartatása, azok betartásának az általa vezetett építkezésen való ellenőrzése,
 • az építési napló vezetése, ellenőrzése és lezárása, ha erre a kivitelezőtől megbízást kapott,
 • az építőipari kivitelezési tevékenység munkafolyamatainak szakszerű megszervezése,
 • a kivitelezés során a minőségi követelmények biztosítása, a technológiai, a munkavédelmi és az egészségügyi előírások betartatása,
 • a kitűzés helyességének, valamint a talajmechanikai és egyéb vizsgálatok megtörténtének ellenőrzése,
 • a minőségi vizsgálatok és mintavételek elvégeztetése,
 • az azonnali intézkedést igénylő építési műszaki feladatok meghatározása és irányítása,
 • a kivitelezési tervektől eltérő, nem építési (létesítési) engedélyköteles kivitelezésnek az építési naplóban történő feltüntetése,
 • az építőipari kivitelezési tevékenység befejezésekor, az építési napló alapján az 5. melléklet szerinti hulladék nyilvántartó lap kitöltése és az építtetőnek történő átadása,
 • az építmény használatbavételi (fennmaradási) engedélyezéséhez, tudomásulvételéhez a felelős műszaki vezetőnek szakterületére vonatkozó – 14. § szerinti tartalmú – nyilatkozat megtétele,
 • az átadás-átvételi eljárásban és a használatbavételi engedélyezési eljárásban való közreműködés és az ehhez szükséges nyilatkozatok megtétele,
 • az alvállalkozói teljesítés igazolása, mely tartalmazza
 • a teljesített kivitelezési munkák meghatározását, mennyiségét és minőségét, a teljesítés időpontját,
 • a teljesítésigazolás alapján számlázható összeget,
 • a szerződésben meghatározott alvállalkozói díj és a teljesítésigazolásban megjelölt számlázható összeg eltérése esetén az eltérés indoklását,
 • az alvállalkozói teljesítésigazolás kiállítása és átadása vagy megküldése az alvállalkozó részére, rögzítése az elektronikus építési naplóban,
 • alvállalkozó kivitelező által megküldött, teljesítésről szóló értesítés kézhezvételétől – ha szerződés vagy jogszabály átadás-átvételi eljárást határoz meg, ennek lezárásától – számított, szerződésben meghatározott, de legfeljebb tizenöt munkanapon belül,
 • értesíteni az illetékes környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőséget arról, hogy az építési munkaterületen keletkezett építési-bontási hulladék mennyisége eléri az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól szóló jogszabályban előírt küszöbértéket,
 • annak ellenőrzése, hogy az építménybe csak a tervező által a kivitelezési dokumentációban meghatározott, az Étv. 41. §-a szerinti, legalább az elvárt műszaki teljesítményű építési termék kerüljön beépítésre, és a szakszerű beépítés ellenőrzése,
 • az építési naplóban történő rögzítés mellett a tervező által a kivitelezési dokumentációban megjelölt építési termék helyett a megadottal azonos vagy annál jobb teljesítményértékű helyettesítő építési termék kiválasztása a tervező jóváhagyásával és az építtető egyetértésével.
 • A felelős műszaki vezető természetes építőanyagok és a bontott építési termékek – szükség szerint szakértővel történő – vizsgálatát követően dönt azok kezeléséről, építési célra való megfelelősségéről, ismételt felhasználhatóságáról, beépíthetőségéről. Döntését az építési naplóba be kell jegyeznie.

Miért érdemes minket megbízni egy építkezés felelős műszaki vezetőjeként?

Cégünk vállalja különböző beruházások, tervezett létesítmények felelős műszaki vezetői feladatainak ellátását. Megbízónk érdekeit maximálisan képviseljük, munkánkat kifogástalan minőségben és lelkiismeretesen végezzük.
A kivitelezés sikerességét nagymértékben befolyásolhatja a felelős műszaki vezető személye, hiszen ő olyan, alapvető dolgokért vállal felelősséget, melyek hiánya, késedelme vagy sérülése negatívan befolyásolja a beruházás megvalósulását.

A jogszabály szerint (1997.LXXVIII. tv 40§) szerint a felelős műszaki vezető felel:

 • az építményfajtának, építési tevékenységnek megfelelő jogosultságának meglétéért,
 • a szakmunka irányításáért,
 • kormányrendeletben meghatározott feladatai körében – az építmény, építményrész jogerős és végrehajtható építési engedélynek és a hozzá tartozó jóváhagyott engedélyezési terveknek, illetve a jogszabályban meghatározott kivitelezési terveknek megfelelő megvalósításáért, továbbá
 • az építési tevékenységre vonatkozó szakmai, minőségi és biztonsági előírások megtartásáért és
 • a munkálatok végzésének szakszerűségéért.

  Referenciáink, több évtizedes szakmai tapasztalatunk a biztosíték arra, hogy felelős műszaki vezetőként is ügyfeleink magas szintű, megbízható és valódi munkára épülő szolgáltatást kapnak.

Íratkozzon fel hírlevelünkre!


Kövessen Minket a Facebookon